تحلیل اپلیکیشن ایرانسل من در مصاحبه همیدفدایی با روزنامه فرصت امروز