تجربه نگاری: استفاده از اسکوتر برقی اشتراکی در ایران / رورو