پرسش‌نامه هک رشد / سوالاتی برای شروع همکاری با یک هکر رشد